Polityka prywatności

Informacje dotyczace ochrony danych

Informacje dla wnioskodawców, klientów i zainteresowanych stron, a także dostawców i usługodawców zgodnie z Art. 13, 14 DSGVO można znaleźć tutaj.

Polityka prywatności

Stan na kwiecień 2023 r.

Spis treści

 1. Nazwa i adres administratora danych
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
 3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików rejestrowych
 6. Korzystanie z plików cookie
 7. Formularz kontaktowy
 8. Aplikowanie przez e-mail i formularz zgłoszeniowy
 9. Korzystanie z portali biznesowych
 10. Hosting
 11. Wtyczki
 12. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

 

1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest:

 

Dla https://www.4aces.de/

Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
Niemcy

+49 0151 | 11312462
kontakt@4aces.de

Dla https://www.4aces-tech.de/

Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
Niemcy

+49 0151 | 11312462
kontakt@4aces-tech.de

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest:

DataCo GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München
Niemcy

+49 89 7400 458 40

www.dataguard.de

 

 

3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.

 

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za uprzednim uzyskaniem zgody osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, gdy stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania czynności przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6  ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

3.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu RODO wówczas obowiązują następujące prawa:

 

4.1 Prawo do informacji (art. 15 RODO).

Podmiot ma prawo zażądać potwierdzenia administratora, czy jego dane osobowe są przetwarzane.

W przypadku twierdzącej odpowiedz podmiot ma prawo do uzyskania informacji na temat:

 

 • Celu przetwarzania
 • Kategorii danych osobowych
 • Odbiorców lub kategorii odbiorców
 • Planowanego okres przechowywania lub kryteriów ustalania tego okresu
 • Prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu
 • Prawa do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
 • Uzyskania informacji na temat pochodzenia danych (jeśli zostały zebrane od strony trzeciej)
 • W przypadkach istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, uzyskanie informacji na temat zastosowanej logiki, zakresu i oczekiwanych skutków.
 • Prawa do informacji na temat przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

4.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Jeśli dane osobowe podmiotu są niedokładne lub niekompletne, ma prawo on zażądać poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

 

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków, podmiot ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych:

 • Kwestionowana jest poprawność danych osobowych przez okres, przewidziany na weryfikację poprawności danych osobowych.
 • W kontekście niezgodnego z prawem przetwarzania podmiot sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Dane osobowe podmiotu nie są dłużej potrzebne do celów przetwarzania, podmiot z kolei potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych lub
 • Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas badania, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad powodami podmiotu.

 

4.4. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)

Jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów, podmiot ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 • Podmiot wycofał swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Podmiot wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot wnosi sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe podmiotu są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Należy pamiętać, że powyższe podstawy nie mają zastosowania, o ile przetwarzanie jest konieczne:

 • Aby korzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym, któremu podlegamy
 • Ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego
 • Do celów archiwalnych, naukowych lub historycznych badań w interesie publicznym lub do celów statystycznych.
 • W celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

4.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Podmiot ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi.

 

4.6 Prawo do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Podmiot ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeśli dane osobowe dotyczące podmiotu są przetwarzane do celów marketingowzch, ma on prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

 

4.7 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej podmiot ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. Listę właściwych miejscowo organów nadzorczych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

 

5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików rejestrowych

5.1 Opis oraz zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera uzyskującego dostęp.

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Dane te są przechowywane w plikach rejestrowych naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi podmiotu.

 

5.2 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach rejestrowych ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

5.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików rejestrowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

 

5.4 Czas przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach rejestrowych ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, w sposób uniemożliwiający przypisanie urządzenia wywołującego.

 

5.5 Prawo do sprzeciwu

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach rejestrowych jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik może się temu sprzeciwić. Skuteczność sprzeciwu, zostanie ustalona w ramach wyważenia interesów.

 

 

6. Wykorzystanie plików cookies

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, używamy pomocy technicznych do różnych funkcji, w szczególności plików cookies, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym.

Używamy tylko niezbędnych plików cookie, które są wymagane do technicznej struktury strony internetowej. Bez tych plików cookies nasza strona internetowa nie może być wyświetlana (całkowicie poprawnie) lub funkcje nie działają poprawnie.

W tym celu używamy narzędzia opt-in "Borlabs Cookie".

Następujące dane są przechowywane i przesyłane przez technicznie niezbędne pliki cookies:

 • Ustawienia języka
 • Informacje dotyczące logowania
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Na naszej stronie internetowej nie używamy plików cookies, które nie są technicznie niezbędne. Niezbędne technicznie pliki cookies to pliki tekstowe, które nie są wykorzystywane wyłącznie do działania strony internetowej, ale również do gromadzenia innych danych.

 

6.2 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być zagwarantowane bez użycia plików cookies. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Technicznie niezbędne pliki cookies są wykorzystywane w następującym celu:

 • Akceptacja ustawień językowych
 • Funkcjonalność strony internetowej

Korzystanie z technicznie zbędnych plików cookies ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej poprzez poprawę doświadczenia użytkownika, a tym samym naszego zasięgu i rentowności. Ustawiając te pliki cookies, odblokowujemy treści z innych platform.

 

6.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przepisy niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach  (TTDSG)  mają zastosowanie do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika końcowego i/lub dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu użytkownika końcowego. Jeśli ustawianie i odczytywanie plików cookies jest technicznie konieczne, odbywa się to w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. W takim przypadku przechowywanie i dostęp do plików cookies na urządzeniu użytkownika odbywa się na podstawie § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym służy ułatwieniu korzystania z naszej strony internetowej i umożliwieniu oferowania usług zgodnie z życzeniem użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej również nie działają bez użycia tych plików cookies i dlatego nie mogą być oferowane. Pliki cookies są zazwyczaj usuwane po zakończeniu sesji (np. wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki) lub po upływie określonego czasu. Informacje na temat różnych okresów przechowywania plików cookie można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Zgoda użytkownika, którą można wyrazić za pośrednictwem banera plików cookies,  stanowi podstawę do używania pliki cookies, które nie są technicznie niezbędne. Podstawą do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w tym przypadku jest § 25 ust. 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO. Podmiot może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub udzielić jej ponownie, odpowiednio konfigurując ustawienia plików cookies. Podmiot może również uniemożliwić przechowywanie plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że ustawienia przeglądarki mają wpływ tylko na przeglądarkę używaną przez użytkownika. Jeśli dane osobowe są przetwarzane po zapisaniu i uzyskaniu dostępu do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika, zastosowanie mają przepisy RODO. Informacje na ten temat można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

 

7. Formularz kontaktowy

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli podmiot skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i zapisane.

W tym celu korzystamy z narzędzia "WPForms" firmy WPForms LLC, 2701 Okeechobee Blvd Stee 400, West Palm Beach, Floryda 33409, Stany Zjednoczone Ameryki.

Następujące dane są przechowywane w momencie wysyłania wiadomości:

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina kontaktu

 

7.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego lub za pośrednictwem podanego adresu e-mail służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

7.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie optymalnej odpowiedzi na zapytanie przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

 

7.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z podmiotem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

7.5 Prawo do sprzeciwu

Jeśli podmiot skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych.

 

Złożenie sprzeciwu jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@4aces.de lub kontakt@4aces-tech.de .

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

 

7.6 Informacja o niebezpieczeństwie

Dane osobowe podmiotu mogą być również przekazywane do USA.  Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony dla USA zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO nie została wydana. Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wiąże się z pewnym ryzykiem, o którym chcielibyśmy poinformować poniżej:

Służby wywiadowcze w USA wykorzystują niektóre identyfikatory internetowe (takie jak adres IP lub unikalne numery identyfikacyjne) jako punkt wyjścia do monitorowania osób fizycznych. W szczególności nie można wykluczyć, że te służby wywiadowcze zebrały już informacje o podmiocie, za pomocą których można prześledzić przekazywane tutaj dane.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych podlegają nadzorowi amerykańskich agencji wywiadowczych zgodnie z 50 U.S. Code § 1881a ("FISA 702"). W związku z tym dostawcy usług telekomunikacyjnych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych mają obowiązek przekazywania danych osobowych władzom amerykańskim zgodnie z 50 U.S. Code § 1881a, bez żadnego środka ochrony prawnej dostępnego dla podmiotów. Nawet szyfrowanie danych w bazach danych dostawcy usług telekomunikacyjnych może nie zapewnić odpowiedniej ochrony, ponieważ dostawca ten ma obowiązek w odniesieniu do importowanych danych znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, aby zapewnić dostęp do takich danych lub je przekazać. Obowiązek ten może wyraźnie obejmować klucze kryptograficzne, bez których nie można odczytać danych.

 

O tym, że nie jest to jedynie "teoretyczne ryzyko", świadczy wyrok ETS z dnia 16 lipca 2020 r. (sprawa C 311/18, "Schrems-II").

 

8. Aplikowanie przez e-mail i formularz zgłoszeniowy

8.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa zawiera formularz zgłoszeniowy, który można wykorzystać do składania wniosków drogą elektroniczną. Jeśli podmiot aplikujący korzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych są nam przekazywane i przechowywane.

Dane te to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Wymagane wynagrodzenie
 • Załączniki: życiorys, list motywacyjny, referencje

 

Można również przesłać nam swoją aplikację pocztą elektroniczną. W takim przypadku zapiszemy Państwa adres e-mail i dane, które zostaną podane w wiadomości e-mail.

Po przesłaniu aplikacji wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania dokumentów aplikacyjnych.

Dane podmiotu nie będą przekazywane stronom trzecim, lecz zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia aplikacji.

 

8.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym ma na celu wyłącznie rozpatrzenie zgłoszenia kandydata. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania zgłoszeń służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

8.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO i § 26 ust. 1 pkt 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz- niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach puli kandydatów jest wyrażenie przez niego zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 7 RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

8.4 Czas przechowywania

Po zakończeniu procesu składania wniosku dane będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy. Dane użytkownika zostaną usunięte najpóźniej po upływie trzech miesięcy. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

Wszelkie dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas procesu przesyłania zgłoszeń zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

9. Korzystanie z portali biznesowych

9.1 Zakres przetwarzania danych

Firma koszysta z następujących portali biznesowych:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

 

Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Witryna internetowa firmy służy do składania podań o pracę, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania pracowników.

Nie posiadamy informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników przez spółki współodpowiedzialne za witrynę internetową firmy. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

W sytuacji podejmowania przez podmiot działań na stronie internetowej naszej firmy (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może dojść do upublicznienia danych osobowych (np. imienia i nazwiska lub zdjęcia w profilu użytkownika).

 

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie w najlepszy możliwy sposób lub dostarczenie żądanych informacji. Jeśli celem kontaktu z użytkownikiem jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

9.3 Cel przetwarzania danych

Celem naszej firmowej strony internetowej jest informowanie podmiotów o naszych usługach. W tym celu każdy podmiot może swobodnie publikować dane osobowe za pośrednictwem własnych działań.

 

9.4 Czas przechowywania

Przechowujemy działania i dane osobowe podmiotu opublikowane za pośrednictwem strony internetowej naszej firmy do momentu wycofania przez niego zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.

 

9.5 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez niego z naszej witryny firmowej, i dochodzić swoich praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z sekcją 4. niniejszego polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres podany w niniejszej polityce prywatności.

 

Więcej informacji na temat korzystania ze swoich praw można znaleźć tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

10. Hosting

Witryna jest hostowana na serwerach przez zakontraktowanego przez nas dostawcę usług.

Naszym dostawcą usług jest:

Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Kolonia, Niemcy.

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tak zwanych plikach rejestrowych serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania witryny.

 Przechowywane informacje to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Data i godzina żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu tych danych jest wyświetlanie naszej strony internetowej bez błędów i optymalizacja jej funkcji.

 

Serwer strony internetowe są zlokalizowane w Niemczech.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu  DataGuard.

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462kontakt@4aces.de